Algemeen graf

Huurgraf

Urnengraf

Soorten graven

Algemene graven


In een alge­meen graf wor­den twee over­le­de­nen van ver­schil­lende families begraven. Tien jaar na de laatste begrafenis kan het graf wor­den geruimd. De huur­ter­mijn kan niet wor­den verlengd. Wel is het moge­lijk de stoffe­lijke resten te laten herbegraven.


Huurgraven


Een huurgraf wordt voor de duur van twin­tig, der­tig of 40 jaar uitge­ge­ven met de moge­lijk­heid om na de verlopen huurtermijn voor telkens tien of twintig jaar jaar te verlengen. In een familiegraf kunnen twee over­le­de­nen wor­den begraven. De recht­heb­bende van een familiegraf bepaalt wie in het graf wordt bij­ge­zet en is tevens aansprake­lijk voor het on­der­houd van het graf­mo­nu­ment.


Urnengraven


Op de begraaf­plaats zijn urnenkel­ders waar de urn van een over­le­de­ne voor een periode van twin­tig of der­tig jaar geplaatst kan wor­den. Verlen­ging van de huur­ter­mijn is moge­lijk.


De meest voordelige begraafplaats in Amsterdam

Uitbreiding: nieuwe urnengraven en tweepersoons graven